LCM – Life Cycle Management

Det har blivit allt viktigare för tillverkare av komplexa anläggningar och maskiner att inte bara kvalitetssäkra sin tillverkning utan även hålla kontroll på produkterna över hela sin livscykel för att kunna öka sitt serviceerbjudande och därmed sin intäkt på maskinen över tid. För att möta detta behov har webdew tagit fram en lösning för ett komplett och dynamiskt Life Cycle management system LCM som idag används av våra kunder och beskrivs kort i denna artikel.

Våra LCM lösningar fungerar på alla typer av enheter och anpassas för varje kund. Har du intresse eller vill vera mer tveka inte att kontakta oss.

LCM

webdew LCM är framtaget tillsammans med tillverkande industrier beskriver hur man bygger upp ett LCM (Life Cycle Management) system genom att strukturera data och informationsflöden i ett antal integrerade applikationer i ramverket Whtson. Exemplet i denna artikel riktar sig mot producerande industrier som vill höja kvaliteten och öka sitt serviceerbjudande på sina produkter över hela produktens livstid. Genom att på detta sätt spåra individer och kräva enhetliga processer för installation, egenkontroller, underhåll och byte så kan nya typer av service och underhållserbjudanden erhållas.

Processen hanterar kvalitet och dokumentationsprocesser från att maskinen produceras i fabrik till den så kallade PCILC (Product Customer Installation Life Cycle) samt vidareförsäljning och ägarbyte.

Figur 1, skiss på anläggningens livscykelprocess med de identifierade processtegen

Varje processteg innehåller ofta ett eller flera protokoll och kvalitetsdokument som senare skall knytas till maskinen eller individen. För att få kvalitet genom hela flödet är det viktigt att dessa protokoll och dokument håller ihop och samlas under en individ.

Moderna maskiner och anläggningar har dessutom ofta ett kommunikationsgränssnitt där dessa kan skicka underhållsinformaiton och felkoder som inte sällan leder till ett servicebehov. Ett LCM system behöver även kunna fånga upp dessa och lägga till dem till individen och även kunna trigga service och meddelanden till kund. Då service ofta är utlagd till partners och underentreprenörer är det viktigt att det är lätt att kunna lägga till dessa och även där kvalitetssäkra dokumentation och processer.

Den sista men inte mindre viktiga punkten som även den blir allt viktigare i moderna affärsprocesser är information och medverkan från slutkund och ägare. Under hela PCILCM processen kommer kunden att behöva genomföra egenkontroller samt få information om service med mera. För att kunna genomföra analyser, få fördelar i dig-data analyser och kunna bygga AI system för drift av maskiner är det viktigt att kontrollera även denna process.

Whtson plattformen

För att skapa och möjliggöra ovanstående process använder vi oss av den molnbaserade B2B plattformen Whtson. Whtson är ett applikationsramverk och ett ekosystem som har utvecklats för att ta fram och distribuera applikationer för professionella och verksamhetsnära applikationer.

Applikationerna kan inte bara interagera med varandra utan även mellan partners, leverantörer och kunder, Apparna distribueras och hanteras enkelt via Whtsons applikationsaffär.

Ramverket tar hand om alla företagsstrukturer, autenticeringar, lagringar och säkerhetsfrågor. Det gör att utvecklingen av applikationerna kan fokuseras på de affärslogiska flödena, vilket kapar utvecklingstiden med upp till 65% för professionella applikationer.

Webdew, tillsammans med flera tredjepartsleverantörer, erbjuder idag även flera färdiga applikationer för kvalitets- och ledningssystem i Whtson APPS. Det är tillexempel applikationer för:

Funktionsbeskrivning LCM

Strukturering och analys av applikation och processbehov

Med utgång från den processbild som presenterats tidigare har vi valt att dela in systemet i flera olika applikationer som alla arbetar tillsammans för att hantera hela processen. Systemet ersätter hela dagens verktyg och är fokuserat på modularitet och enkelt underhåll samt framtida utveckling.

Figur 2, Applikationsarkitektur samt beroenden mellan applikationer

Applikation för att hantera produktinformation (Product lifecycle log PLL )

Denna delen skapar ett modernt Product Lifecycle Management verktyg för att följa och hantera en produkt eller anläggning genom hela livscykeln. Applikationen hanterar och sorterar all data och historik som rör anläggningen och fungerar som en så kallad orkestrator till de övriga applikationerna som kontinuerligt frågar appen om tillstånd, korrekta versioner på protokoll, dokument användare, historik med mera.

Genom att skapa en kontrollapplikation skapar man en plattform som är mer dynamisk för utbyggnad och anpassning då man låter externa applikationer eller gränsytor interagera med kontrollapplikationen. Det ger friheter i såväl användarflöden som utseende och gör att förändringar och uppdateringar blir mer kostnadseffektiva och innebär mindre risk för driftstörningar.

Funktioner

 • Registrering och hantering av anläggningsdata
 • Hantering av produktionsdata och specifik anläggningsinformation
 • Hantering av koppling till larmfunktion via IP gränssnitt
 • Hantering av kundinformation kopplare till anläggning
 • Översikt av historik för anläggning
 • Kommunikationsgränssnitt för att skicka information till kund via SMS eller mail
 • Kalenderstyrd generering återkommande serviceordrar beroende på anläggning
 • Hantering av dokument kopplade till anläggning
 • Felstatistik (feltyp och frekvens) för anläggning, anläggningstyp samt totalt. Sökbar via typ samt intervall

Applikation för att hantera protokoll och egenkontroller
(PFM Protocol Form Manager)

Denna applikationen är en generell applikation för att hantera protokoll och formulär som används i olika delar i livscykeln. Applikationen tillåter användaren att skapa och versionshantera protokoll och formulär, men även koppla dessa till de produkter/anläggningar som finns i PLL applikationen. Då man har en applikation som styr all hantering av formulär och protokoll behöver uppdateringar bara ske på ett ställe för att sedan få genomslag i alla delar i PLM processen. Applikationen hanterar även inmatningsgränssnittet för protokollen och de övriga apparna som använder protokoll och formulär ”öppnar” denna app för att göra sina rapporter för att sedan återvända till sin process. Även detta är en design som gör att underhåll och förändringar blir enkla inför framtiden. Mallar och data sparas i PLL applikationen.

Applikationen har även ett externt API som gör att man kan trigga den från en extern applikation för att exempelvis visa och genomföra egenkontroller, vilka sedan koppla till anläggningen via PLL

Applikationen kräver koppling mot PLL

Funktioner

 • Versionsbaserad hantering av mallar för protokoll
 • Extern vy för integration med externa appar och system som skall använda sig av protokoll
 • Vy för val och inmatning och avrapportering av protokoll för anläggning
 • Hantering av historik till tidigare protokoll samt versioner av protokoll och applikationer
 • Koppling till applikation för anläggningsdata för
  • Hämtning av korrekt anläggningsinformation samt historik
  • Koppling av protokoll till anläggning och historik
  • Koppling till serviceorderapplikation för hantering av åtgärder i form av arbetsorder samt felanmälan

Applikation för produktion
(PMA Product Manufacturing Application)

Denna applikation är anpassad för att hantera inmatning av kvalitetskontroller och produktionsrapporter vid tillverkningen av en anläggning. Applikationen innehåller formulär och protokollhantering samt en funktion för att länka anläggningsspecifik (ej generell modellspecifik) dokumentation till anläggningens profil och bibliotek.

Funktioner

 • Skapande av anläggning med unikt spårbart id
 • Protokollhantering för inmatning av kvalitets, godkännande och leveransrapporter
 • Vy för länkning av dokumentation kopplat till anläggningen/produkten
 • Dokumentation via foto och fritext
 • Överlåtelsedokumentation

Applikation för att hantera installationer
(PIA Product Installation Application)

Denna applikation hanterar installationen av en ny anläggning ute hos slutanvändaren. Applikationen omfattar såväl upplägg av kund/slutanvändare som installationsprotokoll och driftsättning. Applikationen är tänkt att användas av partners och installatörer av anläggningen och innehåller enligt önskemål även möjlighet att geopositionera och märka ut anläggningen på karta.

Applikationen kräver integration med protokollapplikation och PLL

Funktioner

 • Skapande av ny installation
 • Inmatning av kunduppgifter
 • Inmatning av anläggningsdata
  • Hantering av installationsprotokoll
  • GEO positionering av anläggning på karta. (manuell/auto där möjligt)
  • Foto av anläggning
  • Information
  • Kontroll av korrekt inmatad information
 • Kommunikationskontroll
 • Skapande av installationsprotokoll (PDF) 
 • Funktion för att uppdatera kund ägaruppgifter
 • Mailnotifiering till kund med installationsprotokoll/garanti
 • Mailnotifiering till leverantör
 • Koppling till protokollapplikation för hantering av protokoll samt installationsrapporter.
 • Koppling till applikation för anläggningsdata för
  • Skapande av anläggning
  • Hantering av anläggningstyp med korrekt dokumentation
  • Verifiering av kommunikation

Applikation för att hantera serviceorder
(PMA Product Maintenance Application)

Denna applikation ersätter dagens gränssnitt för arbetsorderhantering. Applikationen innehåller två huvidvyer: planering och distribution anpassad för projekt/serviceledaren samt utförande av serviceorder anpassad för serviceteknikern. Applikationen innehåller även en koppling till underentreprenörer så att serviceorder kan tilldelas till UE.

Applikationen har även ett externt interface så att den kan ta emot externa felanmälningar från exempelvis SMS interfacet och felanmälansappen men även återkommande serviceordrar som styrs av PLL appen. Det gör att all serviceorderhantering hamnar på ett ställe.

Applikationen kräver koppling mot PLL samt PFM

Funktioner

 • Möjlighet att dela ut och hantera arbetsorder till anställda samt underentreprenörer innehåller
  • Info
  • Kopplade dokument
  • Historik
  • Bilder
  • Noteringar
 • Partnerkoppling för UE samt partners
 • Vy för avrapportering av service kopplad till formulärapplikation
 • Vy för kalenderöversikt av serviceuppdrag
 • Kalendervy för admin över planerade uppdrag
 • Editor för att hantera innehåll i serviceorder
 • Koppling mot applikation för anläggningsdata för synkning av information, dokument och protokoll
 • Koppling mot applikation för formulär för rapportering samt historik
 • Hantering av statusflöde för serviceorder
 • Notifiering via mail om genomförd service samt status
 • Koppling av anläggningsansvarig (service) ( )

Applikation för extern felanmälan och egenkontroll
(PCM Product Customer Maintenance)

Denna applikationen kopplar ihop slutkunden med PLL och LCM systemet. Här finns det möjlighet att göra en felanmälan direkt på sin anläggning. I felanmälan är det möjligt att beskriva ärendet, men även ta bilder på anläggningen. Felanmälan skickas direkt till serviceapplikationen där ett ärende skapas. I det fall det finns anläggningsansvarig kopplade till systemet kommer denna att gå direkt till dessa.

Applikationen innehåller även en funktion för att öppna och genomföra de egenkontroller som krävs på den aktuella anläggningen. Applikationen håller hela tiden reda på statusen på ärendet från serviceapplikationen

Applikationen kräver koppling mot PLL, protokoll samt serviceorder

 • Skapande av felanmälan för extern användare med möjlighet att bifoga foto, position samt information
 • Notifiering till handläggare (via applikation för serviceorder) om nytt ärende
 • Återkoppling via status till felanmälare
 • Koppling mot applikation för serivceorder för att hantera status samt återrapportering
 • Automatisk tilldelning av serviceorder till kopplad serviceansvarig
 • Rollstyrd vy för egenkontroller med val av anläggning och protokoll

Funktionsoptioner

Nedan beskrivs möjliga optioner kopplat till PLM systemet.

Migrering av befintlig data

Om man önskar att föra över all gammal data från befintlig databas till den nya datastrukturen

Funktioner

 • Plug-in för migrering av befintlig data i nuvarande system enligt presenterad specifikation
 • Kontroll samt verifiering av migrerad data

Skapande av native applikationer för extern felanmälan samt egenkontroll

Dessa applikationer blir nedladdningsbara från Apple App-store samt Google Play och kommer att vara brandade. Applikationerna kommer att kopplas via ngt som kallas Webbappinterface mot de applikationer som körs i Whtson. Skillnaden är att appen inte körs inifrån Whtsons ramverk utan använder en speciell integrationskoppling i Whtson.

Funktioner

 • Nativeapplikation för Android för extern felanmälan
 • Native applikation för iOS (Apple)

Skapande av native applikation för installationer

Dessa applikationer blir nedladdningsbara från Apple App-store samt Google Play och kommer att vara brandade. Applikationerna kommer att kopplas via ngt som kallas Webbappinterface mot de applikationer som körs i Whtson. Skillnaden är att appen inte körs inifrån Whtsons ramverk utan använder en speciell integrationskoppling i Whtson. Kunden upplever att de kör en fristående applikation men alla data hanteras och samlas i era interna applikationer.

Funktioner

 • Nativeapplikation för Android för extern felanmälan
 • Native applikation för iOS (Apple)

Vill du veta mer?

Kontakta oss så sätter vi gärna upp ett möte där vi kan visa hur detta fungerar i praktiken och även ge en indikation om kostnadsbilden för er verksamhet.